หมอ มนูญ เ ผยคนไ ข้หาย CV

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แ พทย์เฉพาะทางด้าน โ ร ค ระ บ บ ก า ร ห า ย ใจ โรงพย าบาลวิชัยยุทธ

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงอาการผมร่ว งที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่หาย ป่ ว ย จากการ ติ ด เ ชื้ อ โค วิ ด 19 โดยอาการดังกล่าวจะหายหลังจากผ่านไป 6-9 เดือน โดยว่า โ ร ค โ ค วิ ด -19 ทำให้ผมร่ว งได้ ผู้ป่ว ย โ ร ค โ ค วิ ด – 19 หลายคนมีปัญหาผมร่ว งหลังจากที่หาย ป่ ว ย ไปแล้ว 2-3 เดือน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจาก ไ ว รั ส โดยตรง แต่เป็นผลพวงจากการ เ จ็ บ ป่ ว ย ที่เกิดขึ้นกับ ร่ า ง ก า ย จาก เ ชื้ อ ไ ว รั ส เช่น ไ ข้ สูง ความเ ครีย ด ความวิด กกัง วล ที่เป็นอาการที่พบได้จากการติดเ ชื้ อไ ว รั ส โ ค วิ ด -19

 

โดยปกติแล้วเส้นผมคนเราจะร่ว งวันละประมาณ 100 เส้น หลังจากหาย ป่ ว ย 2-3 เดือน ผมอาจร่ว งได้ถึงวันละ 300 เส้น ตลอดระยะเวลา 6 เดือนเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ผมที่ร่ว งไปก็จะค่อยๆงอกกลับมาใหม่อีกครั้ง และกลับมามีผมเหมือนก่อน ป่ ว ย ในเวลา 6-9 เดือน ผู้ป่ว ยหญิงไทยอายุ 65 ปี ป่ วย เป็น โ ร ค โ ค วิ ด -19 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 มีไ ข้สูง ไ อ เ ห นื่ อ ย เข้ารับการรักษ าในโรงพย าบาลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะนี้หายดีเป็นปกติ ไม่ไ อ ไม่เ หนื่ อ ย ผมเริ่ม ร่ว ง

 

หลังจากหายป่ว ย 2 เดือนครึ่ง เวลาหวีผม ผม ห ลุ ด ออกมาเป็นกระ จุ ก หลายร้อยเส้นต่อวัน ผม ร่ ว งต่อเนื่อง 2 เดือนผมบางลงมากทั้ง ศี ร ษะ ลูกสาวที่ ป่ ว ย พร้อมกัน ผมก็ ร่ ว งเหมือนกันแต่น้อยกว่า แนะนำผู้ ป่ ว ยไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้อง วิ ต ก กั ง ว ล อีกประมาณ 4 เดือนผมก็จะ ห ยุ ด ร่ ว ง และจะ ง อกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิม

ขอบคุณ ข่าวสด