รับชุดตรวจ CV-19 ATK ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เ ผยวิธีรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สำหรับวิธีรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อทำแบบคัดกรองความ เ สี่ ย ง

2. คลิกที่ รับชุดตรวจ หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเ สี่ ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน

4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

5. กรณีที่ พบเ ชื้ อ สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์ ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

 

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจา ยชุดตรวจ ATK เชิ งรุ กในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเ สี่ ย งในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่า ยได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ย งในการแ พร่เชื้ อด้วยเช่นกัน โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

– ร้านย าแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%

– คลินิกเวชกร รมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%

– คลินิกพย าบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58% อย่างไรก็ตามหากเกิดการแ พร่ กระจา ยมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแ พร่กระจายเ ชื้ อ