อดีต นักโทษ ประหาร

(2 ก.ย.64) โ ลกโ ซเชียลมีการแ ชร์เรื่องราวจากเพจเฟซบุ๊ก เส้นด้าย – Zendai บอกเล่าเรื่องราวของ อาสาเส้นด้ายคนหนึ่ง อดีตเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คือนักโทษประหา รค ดีค้าย าเส พติด แต่ได้รับการลดโท ษเหลือจำคุ กตลอดชีวิ ต ต่อมาประพฤ ติตัวเป็นนักโท ษชั้นเยี่ย มตลอด 10 ปี โท ษจากตลอดชีวิ ตลดลงเหลือเพียง 15 ปี และในวันนี้หลังได้รับอิสรภาพ ก็ได้ประกอบอาชีพสุจริตและเข้าร่วมทีมอาสาเส้นด้าย ช่วยเหลือผู้ป่ว ยโควิ ด

ข้อความทั้งหมด ระบุว่า…

“มะห์มุด วัย 41 คือ  อาสาเส้นด้าย ในทีม เส้นด้ายเ หยี่ยวราตรี แต่ใครจะเชื่อว่า มะห์มุดคนนี้คือคนเดียวกับนักโท ษประหา รค ดีค้ าย าเ สพติดเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

“ตอนนี้ตี 1 แล้ว แต่มะห์มุดและเพื่อนๆในทีมก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เคสย ากๆหลายๆเคสของ  เส้นด้าย มะห์มุดก็เป็นกำลังหลักของเราอยู่เสมอ อย่างเคสลุงริน โชเ ฟอร์แท็กซี่ เขาก็เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือคุณลุงถึงห้อง คอยอุ้ม คอยหิ้ วแกลงมา

“แต่ในวัย 19 ปี มะห์มุดคือวัยรุ่นคนหนึ่งที่เติบโตในชุมชนแออั ดบ้านครัวเหนือ ย่า นราชเทวี วันนั้นด้วยแร งกดดันจากสังคมที่เ หลื่อมล้ำทำให้เขาเลือกยกระดับความเป็นอยู่ให้ตัวเองด้วยวิธีการที่ผิด มะห์มุดในวันนั้น ขับบีเอ็ม บิ๊กโนส 525 มีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่ 3 ปีผ่านไป มะห์มุดในวัย 22 ก็เกม โดนจับกุ มในค ดีค้ าสิ่ง เ สพติด พร้อมของกลาง ย าอี 4,000 เม็ด ย าเค 3,000 ขวด ไ อซ์ 3 ขีด ไ ฟว์ไฟว์ 1,000 แผ ง โท ษถึงประห ารชีวิ ต!

“สิ่งที่มาห์มุดโดนในชั้นสอ บสวน ตำรว จที่จับกุมมะห์มุดทำ “การขย ายผล” ด้วยทุกวิธี ทั้งการทุ บตี ซ้ อม หรือแม้แต่การใช้ถุ งพลาสติกครอบหัวอย่างที่มาวินโดนมาแล้ว มะห์มุดบอกว่า โช คดีเหลือเกินที่รอ ดชีวิ ตจากสิ่งที่ตำรว จฮิ ตทำในช่วงนั้นคือ “ฆ่ าตัดตอน”

“ในชั้นศา ล มะห์มุดรับสารภ าพ ศา ลลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือจำคุ กตลอดชีวิ ต และการที่มะห์มุดประพฤ ติตัวเป็นนักโท ษชั้นเยี่ยมมา 10 ปี โท ษจากตลอดชีวิ ตลดลง จนกลายเป็นเวลา 15 ปี 10 เดือน 12 วัน ชีวิ ตในคุ กตลอด 15 ปี มะห์มุดมีตรว นล่า มสองขาอยู่ตลอดเวลากว่า 2 ปี 8 เดือน บางครั้งโดนทำโท ษด้วยการขั งคุ กมืด ห้องที่ไม่มีแสงเลยกับส้ว มเล็กๆ เพื่อขับถ่า ยที่ทำให้เขาแทบเสี ยส ติจนบางครั้งเขาต้องขอผู้คุมเพื่อพบจิ ตแ พทย์

“วันก่อนพ้นโท ษ เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ 15 ปี ของการขาดอิสรภาพ มันได้สอนอะไรมะห์มุดหลายอย่าง “ผมยังจำลมหายใจนอกเ รือนจำครั้งแรกได้ มันสุดยอดมาก ๆ เชื่อมั้ย ผมไม่กล้าข้ามถนนนะ กลัวว่าถ้าข้ามถนนไป แล้วถูกรถชนตา ย ผมจะไม่ได้สูดลมหายใจแบบนี้อีก”

“ปัจจุบัน มะมุดห์ประกอบอาชี พสุจริ ต ช่วยที่บ้านส่ งน้ำผลไม้ขา ย รายได้วันละ 500-1,000 บาท ก็แฮปปี้มากๆแล้ว ทุกวันนี้ นอกจากการทำงานปกติ มะห์มุดใช้เวลาว่างมาร่วมกับเส้นด้ายสองเดือนแล้ว เขาช่ว ยชีวิ ตผู้ป่ว ยโควิ ดไปได้กว่า 40 คน ทุกชีวิ ตที่มะมุดห์ช่วย เขารู้สึกปลื้มใจ มีความสุข มะห์มุดไม่ได้แค่ปล ดความทุ กข์ให้แก่ผู้ป่ว ย แต่มะห์มุดปลดทุ กข์ในใจของตัวเองด้วย

“ชีวิต​ผมหลังพ้นโท ษเหมือนได้เกิดใหม่ ผมเลยต้องทำในสิ่งที่ผมได้รับ​ นั่นคือการพย ายามช่วยชีวิ ต​ผู้ป่ว ยให้เค้าได้กลับมามีชีวิ ตใหม่อีกครั้ง” เราไม่รู้ว่าโล กข้างนอกนั้นมี “มะห์มุด” อีกกี่คน คนที่กระทำความผิดไปแล้ว สำนึกได้ และรอโอกาสที่จะใ                     ช้ชีวิ ตเพื่อชดเชยสิ่งที่ผิ ดพลาด หากเขาตา ยจากกระบวนการนอกกฎหม ายในวันนั้น เราคงไม่มีมะห์มุดที่มุ่งมั่นจะช่วยชีวิ ตผู้อื่นในวันนี้

“วันเสาร์นี้ มะห์มุดจะนำทีมเส้นด้ายนำถังออกซิเจนและเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวนมาก ไปช่วยนักโท ษที่ติดเชื้ อในเ รือนจำนครสวรรค์  ที่เกิดการระบา ดของโควิ ดอย่างหนั ก คาดว่าจะมีผู้ติ ดเชื้ อกว่า 2,000 คน   “ได้ที่ไม่ใช้เส้น”

ขอบคุณข้อมูล จาก เพจเส้นด้าย