สายพันธุ์ใหม่ “มิว”

จดหมายข่าวรายสัปดาห์เกี่ยวกับการระบา ดของ Covi d-19 ขององค์การอนามัยโล ก (WHO) ระบุว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโล กกำลังเฝ้าจับตาเชื้ อโควิ ดสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ‘มิว (Mu)’ หรือสายพันธุ์ B.1.621 ซึ่งพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโล กระบุว่า สายพันธุ์มิวซึ่งถูกจัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่น่าจับตามอง (variant of interest) มีการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ย งที่จะดื้ อต่อวัคซี น และย้ำว่ายังต้องศึกษ าสายพันธุ์นี้เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ

‘สายพันธุ์มิวมีกลุ่มของการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติในการหลบเลี่ย งภู มิคุ้มกัน’ จดหมายข่าวระบุ

ขณะนี้มีความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ ๆ เนื่อ งจากตัวเลขผู้ติดเชื้ อทั่วโลกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีสายพันธุ์เดลตาซึ่งแ พร่กระจา ยได้ง่ายเป็นสายพันธุ์หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่ฉี ดวัคซี น และในภูมิภาคที่มีการผ่อนคลายม าตรการป้องกันการแ พร่ระบา ด

ไวรั สทุกชนิด รวมทั้งเชื้ อโ คโรนาไวรั ส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโร ค Covi d-19 กลายพันธุ์ตลอดเวลา และการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่มีผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับคุณสมบัติของไวรั ส

ทว่า การกลายพันธุ์บางอย่างส่งผลกระทบต่อคุณสมบั ติของไวรั สและมีอิทธิพลกับความยากง่ายของการแ พร่กระจา ย ความรุนแร งของโร ค และการดื้ อต่อวัคซี น ย า หรือมา ตรการรับมืออื่น

ปัจจุบันองค์การอนามัยโล กระบุให้ 4 สายพันธุ์ รวมทั้งอัลฟาซึ่งพบใน 193 ประเทศ และเดลตาซึ่งพบใน 170 ประเทศเป็นสายพันธุ์ที่น่ากัวล (variant of concern) และอีก 5 สายพันธุ์ รวมทั้งมิวเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามอง

ทั้งนี้ หลังจากพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบีย มีการพบสายพันธุ์มิวแ พร่ระบา ดในอเมริกาใต้และยุโรป โดยมีอัตราความชุกของโร คทั่วโล กลดลงต่ำกว่า 0.1% ในจำนวนเคสที่ทำการตรวจสอบพันธุก รรม อย่างไรก็ดีในโคลอมเบียมีความชุกอยู่ที่ 39%