นักวิจัย บราซิล คิดค้น พัฒนา ย า ต้าน โควิ ด จาก พิ ษ งู

นักวิจัยบราซิลค้นพบว่า โมเลกุลโปรตีนจากพิ ษงูชนิดหนึ่งในประเทศ มีฤทธิ์สามารถยับยั้ งการแบ่งตัวของโ คโรน าไวรั สได้ คาดว่าจะนำมาพัฒนาเป็นย าต่อต้า นเชื้ อโ คโรน าไวรั ส ซึ่งเป็นต้นตอของโควิ ด-19 ได้

ผลการศึกษาดังกล่าวรายงานเอาไว้ในวารสารการแ พทย์ชื่อวาโมเลกุล โดยจากการทดลองในลิง พบว่า โมเลกุลจากพิ ษงูชนิดนี้จะจับกับเอมไซน์ของเชื้ อไวรั ส เพื่อยับยั้ งไม่ให้เชื้ อแบ่งตัวได้ โดยที่ไม่เป็นอั นตรายกับเ ซลส์เนื้อเยื้ ออื่นๆในร่างกา ยลิง

โดยขั้นต่อไป นักวิจัยจะทำการประเมินถึงศั กยภาพ ของปริมาณการใช้โมเลกุลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการยับยั้ งไวรั สเพื่อพัฒน าเป็นย ารักษ าต่อไป ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพัฒน าต่อไปในอนาคตกับมนุษย์ แต่ทว่ายังไม่มีกำหนดเวลาแน่ชัดในขณะนี้

 

ทั้งนี้งูดังกล่าวคือ งูจาราราคัสซู เป็นงูพิ ษอันตรา ย ปล่อยพิ ษครั้งละ 800 มิลลิกรัมต่อการกั ด 1 ครั้ง พิ ษการกั ด 1 ครั้ง สามารถทำให้คนตา ยได้ 32 คน พบที่ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล และ ปารากวัย