ผู้ว่าภูเก็ต สั่งปิด 14 วัน ห้ามเข้าออก

วันที่ 4 ก.ย.64

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุ มการแ พร่กระจา ยของ CV-19 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่ วันที่ 5-18 ก.ย.64

โดยมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้ าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้ อเพลิ ง เครื่องมือแ พทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภั ย รถพย าบาล รถฉุกเฉินทางการแ พทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกการยกเว้นหรือผ่อ นผันต้องปฏิบั ติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่ อโดยเคร่งครัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการตรวจเชิงรุ กที่ชุมชน ชาวไทยใหม่ ต.เกาะแก้วไปแล้วจำนวน 245 คนด้วย ATK พบเป็นบวก จำนวน 140 คนจึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ ม.3 ต.เกาะแก้ว จำนวน 14 วัน

โดยทางนายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแ พร่กระจา ยของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้ ยอดผู้ติดเฉลี่ยวันละ 250 คน

 

จากการแ พร่ระบา ดของเชื้ อเดลต้า และจากการตรวจเชิงรุ กในกลุ่มเสี่ย ง เช่น การตรวจเชิงรุกพื้นที่ชาวไทยใหม่เกาะแก้ว 245 คน ด้วย ATK พบเป็นบวก 114 คน รวมไปถึงการตรวจเชิงรุกในเรือ นจ ำภูเก็ต ผู้ต้องขั งแดน 5

ซึ่งเป็นแดนที่มีการเคลื่อนไหวการเข้าออกของนักโท ษน้อยมาก ทางโรงพย าบาลวชิระภูเก็ตได้ไปตรวจเชิงรุก ATK มีผลเป็นบวกอีก 199 คน จึงต้องซีลพื้นที่เรือ นจ ำภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าภูเก็ตสั่งปิด 14 วัน ห้ามเข้าออก เจอผู้ติด CV-19 นับ 100 คนในชุมนุม เรือ นจ ำติด 199 คน