โรงแรมหลายแห่งทั่วไทย หนี้ท่วม ยื้อไม่ไหว

มีรายงานว่า นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวกับทาง prachachat ว่า ปรากฏการณ์ของผู้ประกอบการโรงแรมเทขา ยสินท รัพย์นั้นเกิดจริง เนื่อ งจากวิกฤตครั้งนี้ลากยาวมาเกิน 1 ปีครึ่งแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดสภา พคล่อ ง ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบมานานแล้ว ทำให้ธุรกิจยืนต่อไปไม่ไหว

ที่สำคัญผู้ประกอบการทุกคนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ รวมถึงไม่รู้ว่าการท่องเที่ย วของประเทศจะกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างแท้จริง การตัดสินใจสินทรัพ ย์บางส่วนออกไปเพื่อลดภาระด้านการเงินและหาเงินเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจน่าจะเป็นทางเดียวที่เป็นไปได้

 

ส่วนตัวเชื่อว่านอกจากรายการสินทรัพ ย์ที่ประกาศขายผ่านสื่ อต่าง ๆ แล้วน่าจะมีการซื้อขายสินทรัพ ย์ที่เราไม่รู้อีกเยอะมาก ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่เหนื่อ ยแล้ว มองไม่เห็นอนาคต หรือมีหนี้สิ นเยอะ โดยกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อก็มีทั้งกลุ่มทุนคนไทยและทุนจากต่างประเทศ

ทั้งในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของสินทรั พย์ที่ผู้ประกอบการประกาศขา ยนั้น ยังถือว่าเป็นสั ดส่ว นที่ต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด นางมาริสากล่าวและว่า

วิกฤ ตครั้งนี้ได้ดิสรัปต์ธุรกิ จทั้งระบบ เหมือนเป็น ส งครา มทางเศรษฐกิ จ ทำให้ม าตรการต่าง ๆ ของภาครั ฐที่ออกมานั้นไม่สามารถช่วยประคับประคองธุรกิ จให้เดินต่อไปได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ อยากให้รั ฐบาลมองลงมาว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยที่เคยสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากนั้น ขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก