น้ำกระท่อ ม ยังต้มขา ยไม่ได้ จ่อชงปล ดล็อ ก 8 ก.ย.

จากกรณีพื ชกระท่อ มถูกปล ดล็อ กจากบั ญชีย าเส พติด ส่งผลให้สามารถปลู ก ซื้อ ขา ย กระท่อ มได้โดยไม่ผิดก ฎหม าย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญห าหรือเบาะแ สรายงานการใช้พื ชกระท่อ มในทางผิดปกติ

วันที่ 7 ก.ย.2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลข าธิการสำนักงานป้องกันและปรา บปรา มย าเส พติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า เริ่มพบเห็นการซื้อ ขา ย แต่จะเป็นในส่วนใบส ด การต้ มน้ำกระท่อ มดื่ มเอง หรือแจกจ่า ยกัน โดยไม่มีลั กษณะเชิ งพาณิชย์เท่านั้น แต่ถ้าเป็มการต้มน้ำกระท่อ มเพื่อขา ย ยังติดข้อห้า มตามประกาศกระทรว งสาธารสุ ข

ฉบับที่ 424 ออกตาม พ.ร.บ.อาหา ร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหา รที่ห้า  มผลิ ต นำเข้า หรือจำหน่า ย ซึ่งระบุบัญชีแนบท้า ยไว้หลายรายการ และกระท่อ มทั้งต้นและส ารสกั ด เป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้า ยรายการที่ 52 ยังถูกจำกั ดห้า มผลิ ต นำเข้า หรือจำหน่า ย ดังนั้น การต้มน้ำกระท่อ มขา ยที่เห็นในขณะนี้ แม้ขออ นุญาติก็ยังทำไม่ได้เช่นกัน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (8 ก.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธร รม ในฐานะประธาน กมธ. จะเสนอร่า ง พ.ร.บ.พื ชกระท่อ ม พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณ าของสภ า เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้อ งนำไปพิจารณ าทบทวนแก้ไขประกาศที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น