เปิดตัว รถ ฉี ดวัคซี น เคลื่อนที่

วันนี้ (8 ก.ย.) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปที่ วัดเทพนารี เขตบางพลัด เพื่อเปิดตัวรถฉี ดวั คซี นเคลื่อ นที่ หรือ BKK Mobile Vaccination Unit : BMV ซึ่งเป็นการนำร่อ งฉี ดวัคซี นให้กับกลุ่มเสี่ย งที่ยังตกหล่นไม่ได้รับวัคซี น

โดยชุมชนวัดเทพนารี บางพลัด นำร่อ งฉี ดประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่ว ยเรื้ อรั ง 7 กลุ่มโร ค หญิงตั้งคร รภ์ รวมถึงผู้ป่ว ยติดเตีย ง ผู้พิกา ร และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปฉี ดวัคซี นได้ด้วยตัวเอง จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า วัคซี นที่นำมาฉี ดนี้ได้รับการจัดสร รจากกระทรว งสาธารณสุ ข (สธ.) โดยรถ BMV มีศักยภา พฉีดและตั้งเป้าในการฉี ดไว้ที่ 1,000 คนต่อวัน โดยใช้กำลังพลเพีย งแค่ 5-6 คนต่อวันเท่านั้นในการฉี ดซึ่งแต กต่างกับจุดบริการทั่วไป

พล.ต.อ.อัศวิน ยังกล่าวอีกด้วยว่า สำหรับการฉี ดวัคซี นบนรถเช่นนี้ มีการนำมาใช้แล้วในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ซึ่ง กทม.ได้นำส าธารณะมาดัดแ ปลงส ภาพภายในรถให้เป็นที่ฉี ดวัคซี น พร้อมอุปกรณ์ทางการแ พทย์ และอุปกรณ์ฉุกเฉิ น ที่สามารถฉี ดวัคซี นได้อย่างปลอดภั ย เช่นเดียวกับม าตรฐานในโรงพย าบาล

ทำให้การฉี ดวัคซี น เข้าถึงผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการไปฉี ดวัคซี นตามเวลาปกติได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซี นได้มากขึ้น

ด้าน ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หม อแล็บแพนด้า ระบุถึงการจัดเก็บวัคซี นโควิ ด ว่า บนรถ BMV มีตู้เย็นเคลื่อ นที่สำหรับจัดเก็บวัคซี น และหากสภา พอากาศร้อ นขึ้นมา บนรถก็มีแ อร์เคลื่อ นที่อยู่ 2 ตัวบนรถด้วย ทำให้การจัดเก็บวัคซี นนั้นไม่เป็นปัญห าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนั กอนามั ย กรุงเทพมหานคร มีรถอยู่ประมาณ 7 คัน เดิมเป็นรถตรว จสุขภา พเคลื่อ นที่ จากนี้จะมีการขยา ยโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซี นโควิ ดของประชาชนต่อไป