ธร รมนัส ยื่นลาออกจาก รั ฐมนตรี

วันนี้ 9 ก.ย.

มีรายงานว่า ร.อ.ธร รมนัส พรหมเผ่า รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ได้ทำหนังสือถึง นายกรั ฐมนตรี ลงวันที่ 8 กันย ายน 2564 เรื่อง ขอลาออกจากตําแ หน่งรั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า

“ตามที่ข้าพเจ้า ร้อยเอกธร รมนัส พรหมเผ่า ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกฯ ให้ดํารง ตําแ หน่ง รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น และต่อมาได้มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ดํารงตําแ หน่งดังกล่าวแล้วนั้น

บัดนี้ข้าพเจ้า ร้อยเอก ธร รมนัส พรหมเผ่า มีความประสงค์จะขอลาออกจากตําแ หน่ง รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป