ประมูลรังนก

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 64 ที่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง นายสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล นาย กสมาค มธุรกิ จการท่องเที่ยวจังหวั ดพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงแรมชัยคณาธานี ได้ร่วมกับสมาค มธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวั ดพัทลุง และกรุงเทพการประมู ลรังนก ตลาดกลางรังนก หาดใหญ่ จ.สงขลา

ได้เปิดลานประมู ล รังนกสัญจ ร นั ดพิเศษขึ้น โดยได้ปิดรับรังนกที่น้ำหนั ก 800 กิโลกรั ม โดยมีผู้ผลิตรังนกบ้านจากจังหวั ดต่างๆ ทั่วภาคใต้ได้นำรังนกเข้าประมู ลจำนวนหลายราย ซึ่งมีราคาการประมู ลตั้งแต่ราคา 20,000 ถึง 35,000 บาท/กิโลก รัม

 

ทั้งนี้การประมู ลรังนกบ้านดังกล่า วนี้มีบร รดาพ่อค้าจากจังหวั ดต่างๆ เดินทางเข้ามาประมู ลรังนกดังกล่า วเป็นจำนวนมาก หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 5 ชั่วโมง รังนกบ้านที่นำมาประมู ลในครั้งนี้ก็หมดเกลี้ย ง โดยมีราคาการประมู ลในครั้งนี้เกือบ 1,000 ล้านบาท ซึ่งการประมู ลรังนกในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบร รดาพ่อค้ าเป็นจำนวนมาก หลายรายทีเดียวที่เข้ามาพักค้า งคืนในโ รงแ รมชัยคณาธานีเป็นการล่วงหน้า 1 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประมู ลรังนกบ้านดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ประมาณ 1 เดือน ทางนาย กสม าคมธุรกิ จการท่องเที่ย วจังหวั ดพัทลุง จะร่ วมกับกรุงเทพการประมู ลรังนก ตลาดกลา งรังนกหาดใหญ่ จ.สงขลา จะเปิดลานประมู ลรังนกสัญ จร นั ดพิเศษ ขึ้น ณ โรงแรมชัยคณาธานีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการประมู ลในครั้งนี้หลายคนยังงุ นง งว่าช่ว ง cv ระบา ดนั้น สถานการณ์การประมู ลรังนกบ้านไม่น่าจะได้รับความสนใจจากบร รดาพ่อค้า แม่ค้า และ บริษั ท รังนกตามจังหวั ดต่างๆ ได้มากถึงขนาดนี้