“โฆษก ตร.” ยันสาวอ้างสิทธิพิเศษตำรวจฉี ดวัคซี นเข็ ม 3 ไม่จริง!! ชี้เป็นการแอบอ้าง

วันที่ 15 ก.ย.64

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.

กล่าวถึงกรณีปราก ฏทางสื่อสังค มออนไ ลน์

มีหญิงสาวแอบอ้างได้รับการฉี ดวัคซี นเข็ ม 3 โดยอ้างว่าตนได้รับสิทธิพิเ ศษว่า ตามที่มีผู้อ้า งว่าได้รับวั คซี นเข็ ม 3 โดยอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้อ งกับการใช้สิทธิการความเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ตรวจสอบกับทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วได้ความสรุปได้ว่า ข้ออ้างนั้นไม่เป็นความจริง

ตำรวจไม่มีสิท ธิที่จะเอาวั คซี นเข็ มสาม ให้บุคค ลในครอบครัว หรือคนรู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้อ งกับความเป็นตำรวจจังหวัดสมุทรสาครได้ นอกจากนี้บัตรที่หญิงสาวคนนั้นเอามาอ้าง เป็นแค่ซองใส่บัตรข้าร าชการตำรวจ ไม่ใช่บัตรข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่า วยืนยั นว่าการอ้างสิ ทธิได้วั คซี นเข็ ม 3 จากครอบครัวตำ รวจและมีส่วนเกี่ยวข้อ งกับตำรวจ นำซองใส่บั ตรข้าราชกา รตำรวจมาอ้างเพื่อให้ได้วั คซี นเข็ ม 3 นั้น ไม่เป็นความจริง