‘หมอธีระ’วอนชะลอ เปิดท่องเที่ยว-เปิดประเทศ

นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแ พทย์ศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มห าวิทย าลัย โ พสต์ข้อความผ่านเ ฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” เตือนรั ฐบาลคิดให้รอบคอบก่อนเดินหน้าเปิดประเทศ และเปิดการท่องเที่ย ว ชี้สถานการณ์ ร ะบา ดในประเทศยังไม่น่าวางใจ ห่วงผลกระทบล ามเป็นโดมิโน่ โดยมองว่าสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้ อรายใหม่ยังสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และหากรวมยอดตรว จ ATK ด้วย ก็จะขยับขึ้นเป็นอันดับ 9 ของโลก แต่ถ้าดูเฉพาะในเอเชีย จำนวนติดเชื้ อใหม่ของไทยจะเป็นอันดับ 6

ขณะที่ผลลัพธ์ของ Sandbox และ 7+7 นั้น พบว่า พื้นที่ท่องเที่ย วทั้งภูเก็ ต ก ระบี่ และสุราษฎร์ รวมถึงใกล้เคียง เช่น นครศรีธร รมราช ล้วนกำลังเผชิ ญกับการระบา ดที่ทวีความรุนแร งขึ้น การประเมินผลนโยบา ยนั้น ไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจผิดด้วยการนำเสนอเฉพาะจำนวนเคสติดเชื้ อที่ตรวจพบจากการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น

ขอเน้นย้ำตามหลักวิชาการอีกครั้งว่า นโยบา ยเปิดรับนักท่องเที่ย ว รวมถึงการเปิดประเทศในจังหวัดต่างๆ ที่วางแผนกันมานั้น จะก่อให้เกิดความเสี่ย งต่อการระบา ดหนั ก ตามมา ด้วยปัจจัยเสี่ย ง 2 ประการ

1. การที่คนที่เดินทางจากต่างประเทศอาจนำเชื้ อเข้ามาในพื้นที่ได้ การมีก ฎระเบีย บให้ตรวจคั ดกรอ งโ รคมาก่อนเดินทางนั้น ช่วยลดความเสี่ย งได้ระดับหนึ่ง การกั กตัว และตรว จซ้ำระหว่างกั กตัวตามม าตรฐาน 14 วัน ก็จะลดความเสี่ย งได้อีกระดับหนึ่ง ส่วนการฉี ดวัคซี นครบโด สมาก่อนเดินทางนั้น คนที่ฉี ดวัคซี นมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้ อระหว่างช่วงการเดินทาง ระหว่างพำนักในพื้นที่ และแ พร่ให้กับผู้อื่นได้

2. นโยบ ายเปิดท่องเที่ย วและเปิดประเทศ จะทำให้มีจำนวนคนหมุนเวีย นมากขึ้นในพื้นที่ กิจกา ร กิจกร รมต่างๆ มากขึ้น มีการพบปะติดต่อกัน ค้าขา ย บริการ ใกล้ชิดกัน ใช้เวลาร่วมกันนานมากขึ้น
“นี่คือปัจจัยเสี่ย งหลักที่เกิดขึ้นจากนโยบา ย และส่งผลให้เกิดการแ พร่เชื้ อติดเชื้ อในพื้นที่มากขึ้น เพราะมีการติดเ ชื้อในชุมชนอยู่

ปัจจัยเสี่ย งทั้ง 2 ประการนั้น คือ ผลผลิ ตที่เกิดขึ้นจากนโยบา ย และผ ลลัพธ์คือ จำนวนการติดเชื้ อแต่ละพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยมักจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ 6-8 สั ปดาห์เป็นต้นไป”

การประเมิ นผ ลนโยบา ยดังกล่าว จึงต้องไม่ประเมิ นและรายงานให้เข้าใจเพียงว่า มีจำนวนการติดเชื้ อจากคนเดินทางมาจากต่างประเทศ แต่ต้องดูจำนวนติดเ ชื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะเป็นผลจากปัจจั ยเ สี่ยงที่เกิดขึ้นทั้ง 2 เรื่อง นี่คือสิ่งที่เป็นข้อเ ท็จจริงตามหลักวิชาการ และควรบอกก ล่าวเล่ าแจ้ งให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้เกิดตร รกะ การใช้เหตุผล ยืนบนหลักการ และใ คร่ค รวญทบทวน วางแผนจัดการชีวิ ตและจัดการปัญห าในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

“แต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายข้างต้น หน่วยงานและประชาชนก็คงต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำ ชั่งใจให้ดีว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมานั้นคุ้มค่าจริงหรือไม่ และหากดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดผลกระทบระยะยาวต่อชีวิต และแหล่งพำนักพักพิง/ที่ทำมาหากิน ของตนเองและลูกหลานอย่างไรบ้าง”

พร้อมขอให้ตระหนักว่า หากการร ะบา ดภายในประเทศยังมีความรุนแ รง กระจา ยไปทั่ว ปัจจั ยเสี่ย งที่เกิดขึ้นจากนโยบา ยเปิดท่องเที่ย ว และเปิดประเทศนั้น ย่อ มจะทำให้การร ะบา ดในแต่ละพื้นที่รุ นแรงขึ้น และเร็วขึ้นแน่นอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากการติดเชื้ อที่เพิ่มขึ้น จำนวนคนป่ วยมากขึ้น จำนวนคนต ายมากขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลต่อการเกิดสายพั นธุ์กลายพั นธุ์ใหม่ในประเทศซึ่งอาจดื้ อต่อย า ต่อวั คซี นที่มี และเกิดผลกระทบต่อเนื่อ งย้อนเป็นโ ดมิโน่ ยิ่งไปกว่านั้น ก็ย่อมส่งผลต่อระบ บเ ศรษฐกิจอย่างหลี กเลี่ย งไม่ได้ในที่สุด

หากเกิดขึ้นในอนาคต โอกาสที่ประชาชนส่วนใหญ่จะยืนระยะสู้กับโร ค คงจะลำบากมาก เพราะเราสู้กันมานาน แต่ไม่ตั ดวงจ รระบา ด ทรัพย าก  ร ที่มีย่อมลดลงหรือหมดไป ปัญห าสังคม เช่น อาชญ ากร รม และความไม่สงบสุ ขในบ้านเมือง ก็ย่อมตามมาได้

“เหล่านี้คือสิ่งที่รั ฐควรใ คร่ครวญให้ดี เรียนรู้บทเรียนจากกล่องทรายที่เห็นประจักษ์ชัด ควรใช้เวลาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จัดหาวั คซี นที่ดีมีประสิทธิภา พให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ หากรีบเปิดประเทศ เปิดท่องเที่ยว มองตาไหนบนกระดาน ก็ไม่เห็นตาเดินแห่งชัยชนะ สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ปลอดภัยต่อการเปิดท่องเที่ยว และเปิดประเทศ ชะลอเถิ ด”