สาวท้อ ง ร้อ ง ถูกรั งแก

หลังจาก น.ส.เพ็ญพิไล อายุ 28 ปี อาชี พผู้ช่วยสั ตวแ พทย์ ลางานไปฝากคร รภ์เมื่อวันที่ 6 กันย ายน 2564 เนื่อ งจากมีอ าการแ พ้ท้อ ง แต่โดนใบเตือ นจากที่ทำงานส่งมาในวันที่ 13 กันย ายน 2564 และถูกนายจ้างส่งใบไ ล่ออกให้ในวันที่ 14 กันย ายน 2564 จึงเดินทางมาพบ ท นายโป้งเพื่อขอความเป็นธร รม

ล่ าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กันย ายน 2564 นายเกียรติคุณ ต้นยาง หรือ ทนายโป้ง พร้อมด้วย น.ส.เพ็ญพิไล อายุ 28 ปี อาชี พผู้ช่วยสั ตวแ พทย์ นำหลักฐา น จดหมายเลิกจ้า ง บันทึกประจำวัน และเอกสา รต่างๆที่สำนักงานแ รงงาน ส วัสดิการและคุ้มครอ งแรงงานจังหวัดนนทบุรีเพื่อร้อ งขอความช่วยเหลือหลังจากถูก นายจ้างไล่ออกจากงาน

น.ส.เพ็ญพิไล กล่าวว่าวันนี้มายื่ นเรื่อ งกร มแรงงานให้กร มแรงงานตรว จสอบนายจ้างตรวจสอบความยุติธร รมโดยนำเอกสา รบันทึกประจำวัน กฎหม ายเลิกจ้า งของนายจ้า ง เพื่อมาขอความยุติธร รมจากกรมแรงงาน เนื่อ งจากนายจ้างมีเส้นมีสายเยอะพอสมควรตนตัวคนเดียวกับลูก จะสู้เพื่อความเป็นธร รม ทางนายจ้างท้ าว่าให้มาแ จ้งที่กรมแรงงานตนจึงมาแจ้งตามที่นายจ้างบอก ทางนายจ้างได้ข่ มขู่ว่าถ้าเกิดเข้าไปที่ทำงานจะแจ้ งตำรวจจับ ข้อห าบุกรุก

ตนเป็นพนักงานประจำทำงานเกิน 120 วัน ตามกฎหม ายกำหน ด ตอนนี้ตอนเดือ ดร้อนมาก ว่างงา นทั้งที่มีลู กอยู่ในคร รภ์จะทำงานที่ไหนก็ลำบา ก ทำงานหนั กไม่ได้ อยากฝากให้เค สของตนให้เป็นเค สตัวอย่า ง จะทำให้ผู้หญิงทุกคนดูว่าคนท้อ งที่ถูกนายจ้างไ ล่ออกทุกคนสู้ได้

ระหว่า งทำงานตนไม่ได้มีปัญห ากับนายจ้าง ถ้าขา ดงานจะแ จ้งนายจ้างล่ว งหน้าตลอดยกเว้นพี่ไม่สบา ยกะทันหั น ทุกครั้งจะมีใบรับรองแ พทย์มาให้ ส่วนวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่แ พ้ท้องเดินทางไปที่โรงพย าบาลในกรุงเทพฯ ในจังหวัดนนทบุรี โรงพย าบาลที่ฝากคร รภ์มีคนติ ดเ ชื้อโ ควิ ดเยอะ ตนเลยเดินทางไปที่กรุงเทพฯ เพราะคนน้อย แต่เรากลับถูกติดตาม

ก็รู้สึกว่าไม่โอเคเป็นการละเมิ ดเราเกินไป ตนมีภ าพอั ลตร้ าซ าวด์จากโรงพย าบาล ตั้งแต่ฝากคร รภ์เสร็จ หลังได้รูปมาก็รีบส่งให้นายจ้างดูว่าเรามีรูปและเอกสา รยืนยั นเป็นใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งเราบริ สุทธิ์ใจส่งให้นายจ้างทุกอย่าง จึงอยากขอความเป็นธร รมให้กับตนและลูก

ทนายโป้ง กล่าวว่า ตอนนี้ ได้เดินทางยื่ นเรื่อ งให้กับทางแ รงงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีพนักงานต รวจแรงงานเพื่อรวบรว มคำให้การ และมีหนังสื อแ จ้งไปทางนายจ้าง ให้นายจ้างได้รับทราบตามที่ผู้เสียหายกล่า วหานายจ้างตามความผิ ดตามมาตร า 43 เพื่อจะให้มีการลงโท ษตามมาตร า 144 ของพระร าชบัญญั ติคุ้มครอ ๆงแรงงาน 2541

ซึ่งหลังจากนี้พนักงานแรงงา น จังหวัดนนทบุรีจะมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้างให้นายจ้างมาชี้แจง หากชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้นก็จะมีการดำเ นินค ดีโดยนิติก รของแ รงงานนนทบุรี จะไปแจ้ งความดำเนิ น คดีอาญ ากับนายจ้างต่อไป โดยมีความผิดตามมาตร า 144 คือมีอัตร าโท ษจำคุ กไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรั บ

เบื้อ งต้นทางพัฒน าสังค มและความมั่ นคงของม นุษย์ได้ช่วยเหลื อมอบเงินสงเค ราะห์กร ณีฉุกเฉินและถุงยังชี พให้กับ น.ส.เพ็ญพิไล เพื่อบรรเท าความเดื อดร้อน อย่างไรก็ตามขอให้ น.ส.เพ็ญพิไล ได้รับความเป็นธร รมและได้กลับไปทำงานโดยเร็ว