ติ๊ก ชิโร่ ประกา ศชัด หลังมีข่า วไม่ดี

จากก รณี มีข่า วลื อหน าหูว่า นักร้องขาแดนซ์ ภรรย า แอบมีความสั มพันธ์กับคนสวน จนทำให้ความรั กครั้งนี้ต้องจบลง ล่ าสุด คนที่โด นโย งกลับกลา ยเป็น พี่ติ๊ก ชิโร่ และเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจ งแล้ว หลังถูกโยงประเด็นร้อ นคำใ บ้ปริศน า นักร้อ งดังข าแดนซ์ ภรรย าแอ บแซ่ บกับคนสวน

ซึ่งล่ าสุ ดเจ้าตัวได้ออกมาตอบชั ดแล้วว่า ขอป่า วประกา ศให้ทราบโดยทั่วกัน ผมกับภรรย าก็ยังอยู่ดีมีสุ ข ยังไม่ได้หย่ ากัน ออกมาตอบชัดเจ น แล้วหลังถูกโยงถึงคำปริศน า นักร้องดังขาแดนซ์ ภรรย าแอ บแซ่ บกับคนสวน หลังเพ จดังเปิดประเด็ นทำเอาชาวเ น็ตแ ห่เด ากันมากมายกระทั่งคำใ บ้ดังกล่า ว ไปตกที่นักร้อ งชื่อดังอย่าง ติ๊ก ชิโร่  ซึ่งด้านติ๊กเองได้เผ ยกับ Apop today ว่า ไม่เป็นไร ไม่ว่าจะโย งใ ยมาถึงผม หรือโย งใ ยไปหาใครอะไรอย่างไรก็แล้วแต่

 

ก็ฝากขอบคุณด้วย ไม่ไปห่ว งกังวล เพราะว่าตอนนี้ ในเรื่องของภรรย า ก็ยังอยู่ดีมีสุ ขกัน ก็ธร รมดาก็มีทะ เล าะกันบ้าง มีไม่เข้าใจกันบ้าง เรื่องของการนอ กใจไม่นอ กใจ อันนี้ไม่มีใครส ามารถที่จะบอกได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องป กติสุ ข อย่างที่บอกผมก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุ ด

ครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวที่เพอร์เฟ คที่สุด ภรรย าก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุด ลูกผมก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุด เก่ งที่สุด แต่เพียงแค่ว่า อย่างน้อยก็ยังเป็นส่วนๆ หนึ่ง ที่ทำให้สังค ม หั นมามองว่า เมื่อเรามีปัญห า เราก็หั นมามองว่าปัญห ามันคืออะไร แ ก้ไปทีละจุด หลังจากนั้นมันจะค่อยๆ คลา ยปัญห าไปเอง

 

อีกทั้งด้านติ๊กเอง ยังได้ชูสองนิ้ วพร้อมยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งว่า โ ต้ ชีริ ก ขอป่าวประกา ศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ผมกับภรรย าก็ยังอยู่ดีมีสุ ข ยังไม่ได้หย่ ากัน ผมก็ยัง รั กลูกสา วคนโต และลูกคนรอง เหมือนเดิม ไม่มีวันเปลี่ย นแ ปลง อีกทั้งด้านภรรย าเองยังได้เผ ยอีกว่า ยังรักกันดี ความสั มพันธ์ยังดีเหมือนเดิม

 

งานนี้เรีย กได้ว่าชัดเจ นแล้ว น ะจ๊ะ สำหรับข่า วลื อ เรีย กได้ว่างานนี้สย บทุกข่า วลื อ จ้า