ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศ ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เ ว็บไซต์ข่า วซีเอ็นเอ็น ของสหรั ฐฯ รายงานข่า วสถานการณ์ CV19 ของโล ก โดยระบุว่า หลายประเทศในโล ก เริ่ มหันมาใช้นโยบา ย อยู่ร่วมกับ CV19 หลังจากต้องปิดประเทศด้วยการสั่งล็ อกด าวน์จนส่งผลเสี ยต่อเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่งการตัดสินใจอยู่ร่วม CV19 เกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศพย าย าม เร่ง วั ค ซี น ป้อ งกันให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด โดย ซีเอ็นเอ็น ได้มีการระบุ 5 ประเทศ ประกอบด้วย

1. เดนมาร์ก เป็นชา ติในยุโรปที่ประกาศว่าม าตรการป้อ งกันต่างๆ ได้สิ้ นสุดลง โดยรั ฐบาลได้ประกา ศยกเลิกม าตรการจำกัดทาง CV19 ที่เหลือทั้งหมดใน วันที่ 10 ก.ย ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า CV19 ไม่ใช่โร คที่เป็นภั ยคุ กค ามต่อสังค มของประเทศอีกต่อไป และในเวลานี้ชาวเดนมาร์กสามารถเข้าไปใช้บริการในไนต์คลั บได้โดยไม่ต้องแสด งบั ตรการรับวั ค ซี น CV19 หรือการโดยสารระบ บขนส่งสาธ ารณได้อย่างสะดวกใจ

โดยที่ไม่ต้องสว มหน้ากา กอนามั ยให้อึ ดอั ด และส ามารถเข้าร่วมงานที่มีคนจำนวนมากโดยไม่มีข้อจำกัดเป็นการกลับคื นชีวิ ตปกติสุ ขเหมือนสมัยก่อนเกิ ด วิกฤ ตCV19 กระจายทั่วโล ก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ก.ย รั ฐบาลเดนมาร์กเผ ยว่าฉี ดวั คซี นให้ประชาชนครบโดสในอั ตรากว่า 74% ของประชากรทั้งประเทศแล้ว

 

2. สิงคโปร์ ถือว่าเป็นชาติที่มีอั ตราการรั บ วั ค ซี น CV19 สูงที่สุดในโล ก คือ 81% แม้ขณะนี้สิงคโปร์กำลังรับมือกับปัญห าไ ว รั สกลา ยพันธุ์สายพันธุ์เ ดลตา ซึ่งนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นมา รั ฐบาลสิงคโปร์ประกาศนโ ยบายการอยู่ร่วมกับโ ควิ ด-19 เป็นความพย าย ามเพื่อควบคุมการระบ าดด้วยการแจ กวั คซี นโ ควิ ด-19 และจับตาการรักษ าพย าบาลมากกว่าการจำกัดการใช้ชีวิตของประชาชน

โดยตั้งแต่ ส.ค.เป็นต้นมา สิงคโปร์เริ่มปลดล็อ กม าตรการบางอย่าง อนุญาตให้ประชาชนที่ได้รับวั คซี นครบโ ดสสามารถนั่งทานอาหารในภั ตตาคาร และรวมกลุ่มสังสร รค์ได้สูงสุดถึง 5 คน เพิ่มจาก 2 คนก่อนหน้า

3. ไทย    ที่ถึงแม้จะมีความล่าช้าในการแ จกจ่ ายวั คซี นโ ควิ ด-19ให้กับประชาชน แต่รั ฐบาลไทยของพลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชายังคงเดินหน้าที่จะเปิดประเทศ โดยช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมา รั ฐบาลมีแผนการจะเปิดกรุงเทพฯ และจังหวั ดอื่นๆ ซึ่งเป็นแ หล่งท่องเที่ยวสำคัญให้นักท่องเที่ย วต่างชาติมาเยือ นในเดือน ต.ค. เพื่อหวังที่จะฟื้ นฟูอุตสาหกร รมการท่องเที่ย วของประเทศถึงแม้การติดเชื้ อโ ควิ ด-19 ยังคงสูง

ขณะที่ ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า อัตร าความสำเร็จของการฉี ดวั คซี นโ ควิ ด-19ของไทยยังตามหลังเพื่อนบ้าน โดยเ ว็บไซต์ ourworldindata.org รายงานเมื่อวันที่ 13 ก.ย.ว่า มีแค่ 18% ของประชากรไทยที่ได้รับวั คซี นโ ควิ ด-19 ครบโดส และมีจำนวน 21% ที่ได้รับการฉี ดวั คซี นแค่เข็ มแรก

 

4. สาธารณรั ฐแอฟริกาใต้ โดยรั ฐบาลเริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการจำกัดทางโ ควิ ด-19 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา เนื่อ งมาจากมีอั ตราการติ ดเชื้ อต่ำลงภายในประเทศ โดยประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ชี้ว่าแอฟริกาใต้ผ่านวิกฤ ตโ ควิ ด-19 มาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากใช้มาตรการอย่างเข้มงวด

5. ชิลี ที่ได้รับเสีย งชื่นชมจากนานาประเทศถึงความสำเร็จของโครงการแจ กวั คซี นโ ควิ ด-19 ที่เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยกระทรว งสาธารณสุ ขชิลีระบุว่าประชากรในประเทศเกือบ 87% ได้รับการฉี ดวั คซี นโ ควิ ด-19 ครบโดส โดยทางรั ฐบาลได้เริ่มแจกวั คซี นเข็ มกระตุ้ นซึ่งเป็นเข็ มที่ 3 ให้ประชากรที่ได้รับวั คซี นครบโดส

ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขชิลีได้อนุมั ติให้สามารถใช้วั คซี นซิโ นแ วคของจี นกับเด็กอายุ 6 ปี หรือสูงกว่า โดยการเริ่มต้นให้ภู มิคุ้ มกันแก่เด็กเริ่ มมาตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. และรั ฐบาลชิลี ได้ประกาศความเคลื่อ นไหวในการกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ย วต่างชาติอีกครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ซึ่งบังเอิ ญเป็นช่วงเวลาของฤดูร้อ นในทวีปอเมริกาใต้พอดี