ร่วมอ าลั ย น้องตั๊ก ผู้พิทักษ์ผืนป่าเขาใหญ่

โซเ ชียลร่วมไว้อ าลั ย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปฏิบั ติงานจนวินาทีสุดท้าย เพื่อนร่วมแสดงความเสี ย ใ จ เศร้าหนักพบ ภรรย า ตั้งคร รภ์ได้ 7 เดือนแล้ว แต่ไร้โอกาสได้เห็นหน้าลูก

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ผู้ใช้เ ฟซบุ๊กชื่อ บดินทร์ จันทศรีคำ โ พสต์อ าลั ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า วันนี้ 17 กันย ายน 2564 เวลาประมาณ 13.10 น. เกิดเห ตุกระทิงช นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ ที่บริเวณลานสุริยัน (เขาสมอปูน) โดยได้รับบา ดเจ็ บ 2 นาย (น้องตั๊ก นกรณ์ ศรีเรือง และน้องด้า สำรวย หนีบหลี ลูกจ้าง TOR)

โดยนำ ฮ.บินขึ้นรับตัวผู้บ าดเจ็ บนำส่งโรงพย าบาล โดยน้องตั๊ก ส่งโ รงพย าบาลเจ้ าพระย าอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี สำหรับน้องด้า ส่งโ รงพย าบาลปากช่องนานา (ขณะนี้ปลอดภั ยแล้ว) ต่อมาน้องตั๊ก (นกรณ์ ศรีเรือง) หัวหน้าชุดลา ดตะเวนที่3 อช.เขาใหญ่ ได้เสี ยชีวิ ตด้วยอ าการสงบ ที่โ รงพย าบาลเจ้ าพระย าอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

สำหรับท่านใดจะทำบุ ญช่วยเหลื อครอบครัวน้องตั๊ก สามารถโอนได้ที่ เล ขบั ญชี ภรรย าน้องตั๊ก ซึ่งกำลังตั้งคร รภ์ 7 เดือน ชื่อบั ญชี คุณรัชนี โชคเจริญ ธ.กรุงไทย 3230426282 ออมทรัพย์ และได้ลงท้ายว่า หลับให้สบายนะตั๊ก ในเบื้อ งต้นตั้งศ พ สวดพระอภิธร รม ที่วัดกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หากมีรายละเอี ยดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป 17 กันย ายน 2564 / 22.00 น.

ร่วมอ าลั ย น้องตั๊ก ผู้พิทักษ์ผืนป่าเขาใหญ่

ร่วมอ าลั ย น้องตั๊ก ผู้พิทักษ์ผืนป่าเขาใหญ่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: บดินทร์ จันทศรีคำ