นายกฯไก่ ฉี ด 3 เข็ ม โ ควิด ลงปอ ด

19 ก.ย.64 นายศั กดิ์ชัย พิศา ลผล น ายกเ ทศมนต รี เ ทศบาล เมืองร าชบุรี ได้ออกมาเ ผยข้อมู ลที่ตนเองกำลังนอนรั กษ าตัวอยู่ภายในโรงพย าบาลแห่งหนึ่ง ผ่านเ ฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Kaikung Wan เมื่อเวลา 20.34 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 64

โดยระบุข้อควา มว่า “ขอขอบคุณทุกกำลังใ จที่มอบให้ไก่และครอบครัว  ตอนนี้ครอบครัวไก่ทั้ง 4 คน กำลังรั กษ าตัวอยู่ที่โรงพย าบาล   แต่กำลังใจดีมากเลยครับทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่ว งเป็นใ ย และให้กำลังใ จครอบครัวของไก่มาโดยตลอด…ครับ”

ซึ่งนายศั กดิ์ชัย พร้อมครอบครัว ได้เข้ารับการต รวจหาเชื้ อ CV -19 ณ โรงพย าบาล เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ก.ย.2564 ผลต รวจปราก ฎว่าพบ เ ชื้ อ ในร่า งกาย แต่ยังไม่ร้า ยแรง ทางแ พทย์สั่งให้แ อดมิ ดด่วน ขณะนี้นายก และครอบครัว ได้รับการดูแลจากแ พทย์ และพย าบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อทรา บผล ได้มาแจ้ง ให้คนใกล้ชิ ด ทั้งหมดเข้ารับการต รวจหาเชื้ อ และกั กตัวทันที พร้อมทั้งประกา ศปิดสำ นักงาน เ ทศบาลเมืองร าชบุรี เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ก.ย.64 เพื่อทำการฉี ดพ่ นฆ่ าเ ชื้อ

ด้า นอ าการล่ าสุ ด ของ นายศั กดิ์ชัย นั้น พบว่า มีอ าการเ ชื้อลงปอ ด 30 % พร้อมเ ผยว่า ตนได้รับการฉี ดวั คซี นแล้ว 3 เข็ ม โดยเข็ มที่ 1 วั คซี น ซิโนแว ค   วันที่ 15 มิ.ย.   เข็ มที่ 2 วั คซี น ซิโนแว ค วันที่ 17 ก.ค.

และ เข็ มที่ 3 วั คซี น แ อสตร้าเซนเนก้า วันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา ประกอบกับตนเองใส่แ มสก์ หน้ากา กอน ามัยถึง 2 ชั้นทุกครั้ง ที่ออกไปพบปะประชาชน ชาวเข ตเ ทศบาล แต่สุดท้ายก็ยังติดเ ชื้อ และ เ ชื้อ ลงปอ ด ได้เช่นกัน

 

ขอบคุณ Kaikung Wan