ฝน – แ พรวา โดน มื อ ดี แ อ บ ถ่ า ย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยนะคะ เมื่อทางด้านนักแสดงชื่อดังอย่าง ฝน ศนันธฉัตร และ แ พรวา ณิชาภัทร เข้าพบเ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ หลังถูก มื อ ดี แ อ บ ถ่ า ย ค ลิ ป เ ป ลี่ ย น เสื้อผ้า

 

สำหรับเรื่องราวของการ แ อ บ ถ่ า ย ก็ยังคงพบอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมากมายตกเป็น เ ห ยื่ อ ของ ผู้ ไ ม่ ห วั ง ดี เช่นเดียวกับล่าสุดก็เกิดเรื่องกับนักแสดงสาว ฝน ศนันธฉัตร และ แ พรวา ณิชาภัทร นั่นเอง

 

โดยเมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) ทางด้าน ฝน และ แ พรวา ก็ได้โ พสต์รูปภาพหลังเข้าพบเ จ้ า ห น้ า ที่ ที ม ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ ซึ่งทางด้าน ฝน ก็ได้ระบุเรื่องราวไว้ว่า “เมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝนได้ทราบเรื่องมาว่าฝนและแ พรวาได้ถูก ค น ร้ า ย แ อ บ ถ่ า ย ค ลิ ป และนำ ค ลิ ป นั้นมาขายในช่องทาง online เราทั้งสองคนจึงได้เดินทางไป แ จ้ ง ค ว า ม ที่ ส ถ า นี ตำ ร ว จเพื่อ ดำ เ นิ น ค ดี

 

สำหรับ ค ลิ ป ของฝน ฝนถูก แ อ บ ถ่ า ย ในห้องน้ำหญิง คาดว่าเหตุเกิดในขณะที่ฝนไปทำงาน คือการฟิ ตติ้งซีรีส์เรื่องหนึ่งในตึกแห่งหนึ่งย่านอโศก โดยสันนิษฐ านจากการแต่งกายและท รงผมเพราะเป็นเสื้อผ้าและท รงผมที่จัดวางไว้สำหรับการถ่า ยทำซีรีส์นั้นๆ

 

เมื่อวานนี้ฝนและแ พรวาได้ทราบเรื่องว่า ห น่ ว ย สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง เทคโนโลยี หรือ ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ สามารถ จั บ กุ ม ตั ว ค น ร้ า ย ได้แล้ว ซึ่ง ค น ร้ า ย เป็น admin เ พจนั้นและเป็นผู้ที่นำ ค ลิ ป ไปขาย โดยยังพบหลักฐานว่ามี ผู้ เ สี ย ห า ย อีกเป็นจำนวนมาก หลังจากนี้ทีมงาน ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ ก็จะได้ทำการ สื บ ส ว น ขย ายผลหาตัวคนที่ แ อ บ ถ่ า ย ต่อไป

 

สาเหตุที่ต้องออกมาโ พสต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้พี่ๆ น้องๆ นักแสดง และทุกๆ คนได้ทราบ เพราะเหตุเกิดในสถานที่ๆ นักแสดงต้องไปทำงานเป็นประจำ จึงอยากให้ได้ระมัดระวังกันมากขึ้น รวมถึงออกมา เ ตื อ น ภั ย ทุกๆ คน เพราะไม่อยากให้เกิดเ หตุการณ์แบบนี้กับใครอีก

 

ทั้งนี้ ขอเตือ นไปยังกลุ่ม มิ จ ฉ า ชี พ ที่มีพฤติกร รมในการ เผยแ พร่ สื่ อ ล า ม ก อ น า จ า ร ในลักษณะนี้ เป็นความ ผิ ด ต า ม ก ฎ หมาย อ า ญ า และเป็นความ ผิ ด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มี โ ท ษ สูงสุด จำ คุ ก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ป รั บ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้ง ป รั บ แต่หากเป็นการ ก ร ะ ทำ ต่อเด็ก อาจเข้าข่า ยเป็นความ ผิ ด บ ท ห นั ก ที่มี โ ท ษ จำ คุ ก ตั้งแต่ 3-10 ปี และ ป รั บ ตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท”

และทางด้าน แ พรวา เองก็ระบุเรื่องรา วไว้ด้วยเช่นกันว่า “วันนี้แ พรและพี่ฝนได้เข้ามาพบท่าน พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึ ง เพื่อขอบคุณที่ ที ม ตำ ร ว จ ไ ซ เบอร์ ได้ จั บ กุ ม ตัว ค น ร้ า ย ซึ่งเป็นแ อดมินเ พจโปรแ กรม VK ที่ได้นำเอา ค ลิ ป แ อ บ ถ่ า ย พ วกหนูไป เผยแ พร่ต่อ เพื่อแลกกับเงินค่าส มัครสมาชิกเข้ากลุ่มลั บ

 

เบื้องต้นแ อดมินเ พจคนดังกล่าวรับส ารภาพว่า ไปซื้อค ลิปของพวกหนูมาอีกที ซึ่งในส่วนนี้ทีมงาน ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ ก็จะได้ทำการสืบสวนขย ายผลหาตัวคนที่ แ อ บ ถ่ า ย ต่อไป ค ลิ ป ของแ พรถูกแอบตั้งกล้องถ่ายตอนแ พรไปถ่ายงานในฐานะพิธีกรในรายการ Gmm24’7 ล้ว งลึ กตึกแก รมมี่ ที่ตึ ก GMM Grammy ย่านอโ ศก ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2557

 

ซึ่งในห้องที่ถูก แ อ บ ถ่ า ย ค ลิ ป นั้นเป็นเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักพิธีกร เป็นห้องที่ค่อนข้างส่วนตัว และการเข้าออกในตึกต้องมีการแลกบัตร แต่ก็ยังโดน ตั้ ง ก ล้ อ ง ถ่ายได้ ถ้าใครพอมีเ บาะแ สเพิ่มเติมหรือข้อมู ลต่างๆ รบกวรส่งให้แ พรด้วยนะคะ

 

แ พรเองจะ เ อ า เ รื่ อ ง ให้ถึงที่สุดกับผู้ที่ ก ร ะ ทำ ค ว า ม ผิ ดนี้ และหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดกับเพื่อนๆ พี่ๆในวงการ ส่วนตัวแ พรรู้ว่ายังมีคนที่มี ค ลิ ป นี้อยู่ เลยจะขอเ ตือนไปยัง ก ลุ่ ม มิ จ ฉ า ชี พ ที่มีพฤติกร รมในการเ ผยแ พร่ สื่ อ ล า ม ก อ น า จ า ร ในลั กษณะนี้ เป็นความ ผิ ด ตาม ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า และเป็นความ ผิ ด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 

มีโ ท ษ สูงสุด จำ คุ ก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ป รั บ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้ง ป รั บ แต่หากเป็นการ ก ร ะ ทำ ต่อเด็ ก อาจเข้าข่า ยเป็นความ ผิ ด บ ท ห นั ก ที่มี โ ท ษ จำคุ ก ตั้งแต่ 3-10 ปี และ ป รั บ ตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท” นั่นเอง งานนี้ก็ขอเอาใจช่วยสาวฝนและสาวแ พรวาตาม จั บ ค น ร้ า ย ที่ ถ่ า ย ค ลิ ป มาให้ได้อย่างเร็วที่สุดด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก sananthachat  nichaphatc