ถูกตำรวจยึดเงินสด10 ล้าน ทองคำน้ำหนัก 60 บาท

20 กันย ายน 2564 ที่ จังหวัดสงขลา มีแม่ค้าออนไ ลน์ออกมาร้องเรียน ขอความเป็นธร รมเกี่ยวกับพฤติกร รมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจังหวัดสงขลา ที่บุกเข้าไปตรวจค้นในบ้าน พร้อมยึดเงินสดจำนวน 10 ล้านบาทและทองรูปพร รณน้ำหนักอีกประมาณ 60 บาท

จากนั้น มีการควบคุมตัวแม่ค้าออนไ ลน์ไปเจรจ าที่เ ซฟเฮ้าส์แห่งหนึ่ง ก่อนจะมีการต่อรอ ง โดยอ้างว่าให้ประสานกับนายใหญ่เพื่อ เ คลียร์ค ดี ก่อนจะขอยึดเงินสด 5 ล้าน บาท เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้เสียหา ย

เรื่องนี้ถูกเปิดเ ผยโดย นางสาว กลมวร รณ ปิ่นทองพันธุ์ แม่ค้าออนไ ลน์เจ้าของเ พจ ซ้อปลา มาดามลูกเหนียง ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ตัดสินใจเดินทางพร้อมท นายความไปยื่นหนังสือร้องทุ กข์ขอความเป็นธร รมต่อ พล.ต.ท.รณศิ ลป์ ภู่สาระ ผู้บัญช าการตำรวจภูธ รภาค 9

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กันย ายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06:00 น. ได้มีตำรวจชุดสื บสวนฯแต่งกายนอกเครื่องแบบบางคนใส่กางเกงขาสั้น สวมเสื้อกั๊กตำรว จเข้ามาขอค้นที่บ้านเลขที่8 ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยอ้างว่ามีห มายค้นแต่เมื่อขอดูห มายค้นกลับบ่ายเบี่ย งไม่ให้ดู ด้วยความบริสุทธิ์ใจบวกกับความกลัวจึงอ นุญาตให้เข้ามาภายในบ้าน

แต่จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดก ฎหมาย นอกจากสินค้าที่ใช้ขายออนไ ลน์ เช่น กระเป๋า ผลิตภัณฑ์เ สริมความงาม เช่น โลชั่น สบู่ที่ผลิตและจำห น่ายเอง และเงินสดจำนวน 10 ล้านบาท,ทองรูปพร รณน้ำหนักประมาณ 60 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดไปโดยอ้างว้าจะขอนำไปต รวจสอบ

จากนั้นมีการนำตัวผู้เสียหาย สามีและน้องสาวรวม 3 คน คือขึ้นรถไปยังอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า เซฟ เฮาส์ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม

โดยยืนยันจะยึดเงินสดและทองคำทั้งหมด กระทั่ งได้มีการติดต่อกับบุคคลที่ 3 โดยเจรจาให้ยอมจ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจบค ดี ด้วยความกลัวจึงยอมทำตาม

โดยผู้เสียหายมีหลักฐา นหลายอย่างที่เชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยก ฎหมาย จึงตัดสินใจเข้าร้องทุ กข์ในครั้งนี้ นอกจากร้องเรียนพฤติกร รมทางวินั ยของเจ้าหน้าที่แล้ว

อยากให้มีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อ งที่มีการเอ่ ยถึงว่าทำกันเป็นขบวนการรี ดไ ถ่ด้วยหรือไม่ เนื่อ งจากการเข้าตรว จค้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เสียหายได้นำเงินสดและทองจำนวนหนึ่งมาเก็บไว้ที่บ้าน