พุ่งวันละล้าน ลูกชิ้นยืนกิน ตามรอย ลิซ่า แบล็กพิงก์

วันที่ 21 ก.ย.64 มีรายงานว่า บรรย ากาศบริเวณบนสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่จำหน่ ายลูกชิ้นยืนกิน สัญลั กษณ์ของชาวบุรีรัมย์ ซึ่งมีมานานกว่า 40 ปี ยังคึกคักอย่างต่อเนื่อ ง หลังจาก ลิซ่า BlackPink ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์ และเป็นคนเปิดประเด็ นลูกชิ้นยืนกินขึ้นระหว่างการให้สั มภาษณ์สื่ อ ว่าอยากกินลูกชิ้นน้ำจิ้มพริกเผ าครั้งเป็นเด็ก กระทั่งมีการย่นเวลาการจัดงานเ ทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 17-23 ก.ย.นี้ โดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ย วจากหลายจังหวัดทุกภาคของประเทศเดินทางมาอย่างต่อเนื่อ ง

 

นอกจากนี้ภาคเอกชนหลายบริษั ทยังมาให้การสนับสนุนงานลูกชิ้นยืนกินให้สมบูรณ์ขึ้น เนื่อ งจากผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ยืนกินภายในงาน จะต้องซื้อกลับอย่างเดียว ตัวแทนจำหน่าย ถ้วยเฟสท์ ได้นำผลิตภัณฑ์ มาแจกให้แม่ค้าลูกชิ้นฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการยืนกิน ด้วยการแบ่งใส่ถ้วย ไปยืนกินอยู่นอกสถานที่จัดงาน เพื่อป้ องกัน cv-19 อีกด้วย

 

น.ส.รัตภชา ธีรภัทรกิจ นายกสมาค มธุรกิจท่องเที่ย วจังหวัดบุรีรัมย์ กล่า วว่า ตอนนี้จะสิ้นสุดงานเ ทศกาลลูกชิ้นยืนกินแล้ว แต่นักท่องเที่ยว ยังเดินทางมาชมและซื้อลูกชิ้นกลับไปบ้านเป็นจำนวนมาก จากแม่ค้าเคยขายได้ในช่วงโ ควิ ด-19 ร ะบ าด เพียง 30-40 กก. ตั้งแต่กระแ ส ลิซ่า เข้ามา

มาจนถึงวันนี้ มียอดขายแต่ละรายทะลุ 100,000 บาทต่อวัน เ ฉพาะลานลูกชิ้นยืนกิน มียอดขายวันละกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวม แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินที่อยู่ตัวเ ทศบาลเมือง และต่างอำเภออีกกว่า 200-300 เจ้า คาดว่าจะมีเงินสะพัดเ ฉพาะงานเ ทศกาลลูกชิ้นยืนกินปีนี้ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

 

ด้านนายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานส ภาอุสาหกร รมท่องเที่ย วจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากมีปรากฏการกระแ สของลิซ่า เกิดขึ้น ตอนนี้ออเดอร์ยอดขายเรียกได้ว่า ขายกันไม่ทัน สิ่งที่เราได้คุยกับสภาอุสาหกร รม ,สมาค ม ,การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวั ด ถึงการรั กษาคุณภาพ หรือพัฒน าต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ใครมีความสามารถทำแฟนไ ชน์ ใครมีความมารถที่ขยายไปขายที่กรุงเทพฯ เราก็จะสนับสนุน

รวมถึงการขยา ยการปักหมุ ดสัญลั กษณ์ของลูกชิ้นยืนกิน ให้ไปอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย หรือของโล ก ถ้าเป็นไปได้ โดยจะมีการไปให้ความรู้ด้านการค้าและการตลา ด ต่อไป และเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ย ว