รถตู้ ตร. พาคนไปเที่ยว ผกก.สภ.ดอนจาน โ ร่แจง

จากกร ณีเ พจ ชมรม ST RONG ต้า นทุจริ ตภาคอีสาน โ พสต์ภาพประชาชนนั่งอยู่อยู่ในรถตู้ พร้อมข้อความ อยากไปไหนขอให้บอก รถตู้ตำรวจพาไปได้ทุกที่ ล่ าสุด เ ครือข่ ายชมรมฯ พบเห็นพฤติกร รมการใช้รถตู้ตำรวจของ สภ.ดอนจาน จ.ก าฬสินธุ์ มีสมาชิกหลากหลายวัยเดินทางร่วมกันไปที่ จ.จันทบุรี-ระยอง แ วะรับประทานอาหาร มีการโ พสต์ขอบคุณ คนที่ขับรถ ซึ่งเป็นตำรวจบริการได้ดี อยากไปไหนขอแค่บอก พาไปทุกที่จริงๆ หลังมีการโ พสต์ภาพและข้อความออกไปมีการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ในโ ลกโ ซเ ชียล

ล่ าสุดวันที่ 23 ก.ย.64 พ.ต.อ.เ กียรติปกรณ์ รวมว งศ์ ผกก.สภ.ดอนจาน จ.ก าฬสินธุ์ ยืนยันว่า ภาพดังกล่าวเป็นรถตู้ของ สภ.ดอนจาน จริง โดยเป็นการใช้ในงานร าชการ ซึ่งทาง อสม.รพ.สต.กุดครอง ได้ทำหนังสือขออ นุญาตใช้รถไปศึ กษ าดูงาน เมื่อช่วงเดือน ก.ค.63 เพื่อนำความรู้กลับมาสร้างประโ ยชน์แก่ชุมชน ไม่ได้ใช่ส่วนตัว อีกทั้งยังการร่วมมือและสร้างความสั มพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สอ ดรับนโ ยบาย ตำรวจอยู่คู่ชุมชนและประชาชน

 

พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ กล่า วต่อว่า สำหรับเรื่องดังกล่า วนั้น สืบเนื่อ งจากเมื่อช่วงเดือน ก.ค.63 ทาง ร.พ.สต.กุดครอง อ.ดอนจาน ได้ทำหนังสือมาประสา นมาที่ สภ.ดอนจาน ขอใช้รถตู้ เนื่อ งจากมีโ ครงการพา อสม.ไปศึ กษ าดูงานที่ จ.ระยอง ซึ่งตนพิจารณ าดูแล้วว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อร าชการ และเป็นการประสานงานระหว่างอ งค์กร ประกอบกับในช่วงนั้นตำรวจ สภ.ดอนจาน ยังไม่มีภ ารกิจเร่งด่วนที่ต้องใช้รถของทางร าชการ จึงอนุญาต พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนจาน เป็นคนขับรถพาไป

พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ กล่า วอีกว่า ยืนยันว่าการนำรถตู้ดังกล่า วไปใช้นั้นไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัว และเ อกสารหนังสือยืนยันจาก อสม.และ ร.พ.สต.กุดครอง ชั ดเจน อีกทั้งการนำรถไปใช้ก็ถือเป็นการประสานงานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอ งค์กร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ cv-19 ที่กำลัง ตำรวจก็ต้องทำงานร่วมกันกับ อสม.และเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ข ซึ่งเป็นไปตามนโ ยบายของผู้บังคับบั ญชา ตำรวจอยู่คู่ชุมชนและประชาชน และการที่ อสม.เดินทางไปศึ กษ าดูงานก็เป็นการไปนำความรู้กลับมาใช้ประโ ยชน์กับในชุมชนของตนเองอีกด้วย

 

ขณะที่ น.ส.นิภาวร รณ ศิริวร รณ เจ้าพนักงานส าธารณสุ ขปฏิบัติงาน ร.พ.สต.กุดครอง กล่า วว่า ในการขอใช้รถตู้ สภ.ดอนจาน ดังกล่า ว เป็นการนำคณะ อสม.เดินทางไปศึ กษ าดูงานที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 โดยเป็นการขอความร่วมมือจาก สภ.ดอนจาน ในการขอใช้บริการ เนื่อ งจากเคยขอความร่วมมือ ในภารกิจในส ถานการณ์โ ควิ ด ทั้งในส่วนของรถตู้ สภ.ดอนจาน และรถตู้ของทางเ ทศบาลตำบลดอนจาน

แต่เนื่อ งจากช่วงนั้นรถตู้ของเ ทศบาลตำบลดอนจานไม่พร้อม จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือจาก สภ.ดอนจาน ในการเดินทางไปศึ กษ าดูงานดังกล่า ว ทั้งนี้ เป็นไปตามรูปแบบของการบูรณ าการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครั ฐ เพื่อประโ ยชน์สูงสุดของส่วนร าชการและประชาชนได้รับบริการ ยืนยันเป็นการนำค ณะ อสม.ไปศึ กษ าดูงานนำความรู้กลับมาใช้ประโ ยชน์ และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา