รั ฐให้อีก 4,000 ม.33-คนละครึ่ง โอนสัปดาห์หน้า

วันที่ 24 กันย ายน 2564 ผู้สื่ อข่ าวรายงานว่า

ระหว่างวันที่ 27 กันย ายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 รั ฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเ ยียวย าให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโ ควิ ด-19 ระลอกใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ที่อาศัยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 13 จังหวัด ใน 9 กิจการ และ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

ดังนั้น กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ในจังหวัดสีแดงเข้ม ใน 9 กิจการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะได้รับเงินเ ยียวย าจากรั ฐบาลถึง 2 ทาง รวม 4,000 บาท

 

รับ 2,500 บาท จาก ม.33

ระหว่าง วันที่ 27-28 กันย ายน 2564 กระทรวงแรงงานจะโอนเงินเ ยียวย ารอบ 2 จำนวน 2,500 บาท

 

ให้กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็ อกดาวน์ 2 เดือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐ ม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ใน 9 กิจการ ได้แก่

1.ก่อสร้าง

 

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกร รม บริการด้านอื่น ๆ

5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์

6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกร รมการบริหารและบริการสนับสนุน

8.กิจกร รมวิชาชีพ วิทย าศาสตร์ และกิจกร รมทางวิชาการ

 

9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

หลังจากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงานได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว จำนวน 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

รับ 1,500 บาท จากคนละครึ่ง

นอกจากนี้ ผู้ประกันตน ม.33 กลุ่มดังกล่าว ยังมีสิทธิได้รับอีก 1,500 บาท หากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินรอบ 2 ให้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

หลังจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎ าคม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว จำนวน 1,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือ จำนวน 1,019,639 สิทธิ (ข้อมูลวันที่ 24 ก.ย. เวลา 18.00 น.)

ขอบคุณที่มาจาก prachachat.net