เกษตรกร รับเงินชดเชย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เพจ พืชเศรษฐกิจไทย ได้โ พสต์ข้อความระบุว่า นายเข้มแข็ง ยุติธร รมดำรง อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภั ยในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศในขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3,939,515 ไร่ ใน 36 จังหวัด ได้แก่

กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แ พร่  พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโล ก  ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และ จังหวั ด สุพรรณบุรี

โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2,440,059 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,481,026 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย

ภาพจาก พืชเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังห วัด กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และ จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เร่งเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภั ยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น

ข้าวไร่ ละ 1,340 บาท  พืชไร่ และ พืชผัก ไร่ ละ 1,980 บาท

ไม้ผลไม้ยืนต้น และ อื่นๆ ไร่ ละ 4,048 บาท

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ พืชเศรษฐกิจไทย