พระมะตูม เทศนาธรรม ให้ โยมพ่อโยมแม่ ฟัง

เรียกได้ว่าเป็นอีกนึ่งคนที่ได้ตัดสินใจบวชทดทนแทนคุณบิดา มารดา และเข้าพิธีอุ ปสมบทอย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ วัดโพธิทอง สำหรับ ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร และได้ฉาย าทางธ รรมว่า พ ระโชติปญฺโ ญ ซึ่งจากเดิมที่มีกำหนดบวช 15 วัน พ ระมะตูมก็ได้ขอยืดระยะเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือน

และล่ าสุด พ ระมะตูม ได้เ ผยภาพสุดอบอุ่นโ ยมพ่อโ ยมแม่ พร้อมหน้ากันสวมกอดกันสุดอบอุ่น พร้อมระบุว่า ภาพที่อ าตมารอคอยมา 15 ปี หลังจากโ ยมพ่อโ ยมแม่อ าตมาหย่ า แล้วแยกทางกัน ร่วม 15 ปี ที่ไม่พูดจากัน วันนี้อ าตมามีโอกาสได้เทศนาธ รรมให้โ ยมพ่อโ ยมแม่ฟังตามธ รรมเนียมส งฆ์ ในใจขอเพียงแค่พวกท่านอภั ยให้กัน ไม่ถือโ ทษโ กรธกัน

เพราะยิ่งโ กรธ ยิ่งทุ กข์ ยิ่งไม่ชอบ ยิ่งไม่เป็นสุข อ าตมาอยากให้โ ยมพ่อแม่พ้นทุ กข์เหล่านี้ หลังจากเ ทศน์ร่วม 3 ชั่วโมง ภาพที่เห็นตรงหน้าคือ โ ยมพ่อโ ยมแม่เลิกแล้วต่อกัน ให้อภั ยซึ่งกันและกัน พร้อมโอบกอดกัน มันเป็นภาพที่อ าตมาปิติที่สุดในชีวิตของบุตรคนนึง

ในตอนแรกอ าตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อ าตมากลับได้รับกุศ ลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมา ถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรย า แต่อ าตมาดีใจเหลือเกินที่ เห็นบิดามารดา กลับมาในรูปแบบของ มิตร ที่ดีต่อกัน

ขอให้กุศ ลผลบุญที่อ าตมาได้บวชเรียนครั้งนี้ ส่งผลให้โ ยมพ่อโ ยมแม่มีความสุข หมดเรื่องทุ กข์โ ศก กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้อ าตมาได้ทดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิด และอ าตมาขอนำเรื่องราวในครอบครัวตัวเอง แ ชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใยบุ พการี

และครอบครัวพวกท่านทั้งหลาย เพราะครอบครัวเปรียบเส มือนรากไม้ ถ้ารากไม้แข็งแรง ต้นไม้จะผลิดอกออกผลและ เติบโตอย่างแข็งแ กร่งและสมบรูณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุ ขทั่วทุกคนเท อญ สาธุ ขอบคุณโยมหนูดีที่ถ่ายภาพไว้ให้อ าตมาด้วย