พิมรี่พาย งานเข้า ผู้เสียหายร้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้าน

วันนี้ (31 ม.ค. 65) ทน ายรัชพล ศิริสาคร พร้อม น.ส.ธนันรัตน์ (สงวนนามสกุ ล) ผู้เสี ยหา ย เข้ายื่นเอกสารร้องเรียนต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรี และ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข

กรณีผู้เสี ยหา ยฉี ดโปรแกรมหน้าใสจัดเต็ม คอร์สราคา 2,022 บาท ที่ อิสคิวท์คลินิกเวชก รรม สาขาชินเขต ของ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ หรือ พิมรี่พาย แล้วเกิดอาการปากเ บี้ยวหลังการฉี ด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการเ ยียวย าค่าเสียหาย และ การติดต่อรับผิดชอบจากทางคลินิก

ทน ายรัชพล กล่าวว่า ผู้เสี ยหา ยได้เข้าทำการฉี ดหน้าใสที่คลินิกดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 64 และวันที่ 1 ม.ค. 65 พบว่า มีอาการปากเ บี้ยว จึงไปพบแ พทย์ ในตอนแรกผู้เสียหายเข้าใจว่าอาจเกิดจากสม อง แต่แ พทย์ลงความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้อง

จึงคาดว่าเกิดจากการฉี ดหน้าใส ภายหลังจากมีอาการปากเ บี้ยว ผู้เสี ยหา ยได้ทว งถามจากทางคลินิกเพื่อขอทราบตัวย า และฉลาก แต่ทางคลินิกบอกจะส่งข้อมูลให้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. จนกระทั่งวันนี้ ก็ยังไม่ทราบว่ายา ตัวดั งกล่าวเป็นย าชนิดใด

วันนี้ตนจึงพาผู้เสี ยหา ยเดินทางเข้ามายื่ นหนังสือร้องเรียนให้ตรว จสอบคลินิกว่ามีการทำผิ ดกฎหม ายหรือไม่ และ ตรวจสอบย าที่ฉี ดว่ามีมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งสอบสวนจรรย าบรรณแ พทย์ พร้อมเรียกค่ าเสี ยหา ย 1 ล้านบาท

โดยค่ าเสี ยหา ย เป็นค่ารักษ าพย าบาล และ ค่ ารักษ าในอนาคต และ ค่ าเสี ยหา ยอื่นๆ เ นื่องจากผู้เสี ยหา ยมีอาชีพขายของออนไลน์ เมื่อเกิดอาการปากเ บี้ยว จึงไม่กล้าไลฟ์สดขายของได้เหมือนเดิม

 

 

อย่างไรก็ตาม ทน ายรัชพล พาผู้เสี ยหา ยเข้ายื่ นหนังสือร้องเรียนกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตรวจสอบคลินิก พิมรี่พาย เรียกค่าเสียหาย 1 ล้าน หลังฉี ดหน้าใสแล้วปากเ บี้ยว