ศ าล สั่งจำคุ ก 5 ปี เสี่ยโป้ กับ เมีย

จากกรณีที่ ศา ล อาญ าพิ พากษ าจำ คุ ก 5 ปี เสี่ยโป้ กับ ภรรย า ร่วมกันฟอกเงินและ ชักชวนเล่นพนั นออนไลน์ ในค ดี ชักชวนเล่นพนั นออนไลน์เมื่อปี 2561 เนื่องจากเสี่ยโป้ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กชักชวนผู้อื่นเข้าเล่น พนั นออนไลน์ ในช่องทางโซเชียลต่างๆของตน

 

ศ าล พิเคราะห์พิจารณาพย านหลักฐานทั้ง 2 ฝ่าย จากการไต่สวนแล้วเห็นว่า นายเสี่ยโป้ และ น.ส.จุฑามาศ กระทำผิดตามฟ้ องจริง พิ พากษ าว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดพ ระร าชบัญญัติการพนั น พ.ศ.2478 มาตรา 12 (2) และ พ ระราชบัญ ญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคสอง มาตรา 60 ประกอบประมวล กฎ หมาย อา ญ า 83 และ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายก รรมต่างกันไป

 

ให้ลงโทษทุกก รรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวล กฎ หมาย อาญ า มาตรา 91 ฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนั น 4 กระทง จำคุ ก กระทงละ 1 ปี ฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ลงโทษฐานร่วมกันฟอกเงิน จำ คุ ก คนละ 1 ปี รวมจำ คุ ก คนละ 5 ปี ล่าสุด จำ เลยทั้งสองได้ยื่นขอขย ายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศ าล หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ นับแต่วันมีคำ พาก ษา