งานเข้าแล้วต้นสังกัดแม่หญิงลี ร่อนจดหมายเตือน หลังไม่ทำตามสัญญ า

9 ส.ค. 65 ต้นสังกัดของ แม่หญิงลี ได้ร่อนจดหมายชี้แจง เรื่อง การรับงานของ Influencer ในสังกัด โดยโพสต์จดหมายลงเพจเฟสบุ๊ก JFOSI MEDIA พร้อมข้อความในจดหมาย ระบุไว้อย่างละเอียดว่า

เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ได้มีโพสต์เผยแ พร่ภาพและข้อความผ่าน Facebook จากบุคคลหนึ่ง ถึงการรับงานร่วมกับ Influencer ในสังกัดของบริษัท Jfosi Media จำกัด คือ คุณบุหงาวลัย คงขวัญ หรือ แม่หญิงลี พระ มห า เทวีเจ้า ว่าด้วยเรื่องให้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว หากมีแบรนด์สินค้าใดต้องการจ้างงาน

 

ทางบริษัทของชี้แจงไปยังบุคคลดังกล่าวที่เ กี่ยวข้ องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า คุณ บุหงาวลัย คงขวัญ ยังคงมีสัญญ าร่วมกับบริษัทอยู่ สิทธิต่างๆ ในการปกครองดูแลเป็นก รรมสิทธิ์ของบริษัท Jfosi Media จำกัด แต่เพียงผู้เดียว จึงใคร่ขอความร่วมมือไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้หยุดการดำเนินการโดยไม่ผ่านต้นสังกัดทันที

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับทราบถึงพฤติก รรมดังกล่าวของ Influencer ในเรื่องของการทำงานทั้งหมด รวมถึงกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทจึงได้มีมติในที่ประชุมโดยการลดจำนวนปริมาณงานลง เนื่องจาก Influencer มิได้ปฏิบัติตามสัญญ าของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทได้มีการตักเตือนขอร้องในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องดังกล่าวขึ้น

สุดท้ายนี้ทางบริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือของกัลย าณมิตรที่ดีและลูกค้าทุกท่านที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่ดีออกสู่สาธารณะ ขอบพระคุณในความไว้วางใจอย่างเสมอมา