โครงการบ้านล้านหลัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เพจ ชอบช้อป – ShobShop ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ใครอยากมีบ้านบ้าง ไฟเขียว โครงการบ้านล้านหลัง ผ่อน 5,000 บาท 84 งวด คนอยากมีบ้านร้องเฮ! เปิดลงทะเบียนแล้ว.. ธอส.สานต่อโครงการบ้านล้านหลังเฟส 2

Read more

ขั้นตอนลงทะเบียนพักหนี้ 6 เดือน ธนาคารออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยมีลูกค้าประมาณ 750,000 ราย ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน รวมถึงขั้นตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น MyMo

Read more

ธอส. ลดดอกเบี้ยสินเชื่อ ช่วยกลุ่มลูกหนี้ บุคลากรทางการแพทย์ นาน 4 เดือน

วันนี้ 4 ส.ค.64 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความสูญเสียให้กับประชาชน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

Read more

“ทางด่วนแก้หนี้” หนทางกู้วิกฤตหนี้สินภาคประชาชน

วิกฤติโ ควิ ด 19 เป็นเหมือน “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจนส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงพยายามผลักดันให้ผู้ให้บริการทางการเงิ น (เจ้าห นี้) เร่งปรับโครงสร้างห นี้ของลูกห นี้ทุกประเภทให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระห นี้ เพื่อช่วยลูกห นี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ หมายความว่าลูกห

Read more

ออมสิน พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่ม สิงหาคม นี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีมอบหมายให้สถาบันการเงินของรั ฐ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการพักชำระห นี้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแ พร่ร ะบา ดของ cv-19 ธนาคารออมสินตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกห นี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย จึงออกมาตรการพักชำระห

Read more